کنترل اتوماتیک به گواهی و پخش أدس-بي

این فن آوری نقش مهمی در زیرساخت , برای کنترل هواپیمایی کشوری در آینده خواهد بود. و سیستم أدس-بي بستگی به مکان یابی جهانی GPS براى ارائه سیستم اطلاعات پروازهاى کنونی ، مانند ارتفاع و سرعت پرواز، محل و شناسایی نوع هواپیما و جهت و سیستم این اطلاعات را از طریق یک لینک اختصاص داده شده به تمام گیرنده قادر به سیگنال رمزگشایی أدس-بي می فرستد و این تکنولوژی در حال حاضر در داده های رادیویی فرودگاه بین المللی نجف اشرف در دسترس است .

Posted in NewsFa.