در باريه شهر نجف اشرف

استان نجف یکی از مهمترین استانهای عراق است . با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت امام علی علیه السلام در مرکز این استان و وجود سایر قبور پیامبران الهی مانند حضرت آدم و وحضرت نوح و حضرت هود وحضرت صالح و سایر بزرگان و افراد نامدار تاریخ اسلام مانند کمیل بن زیاد و میثم تمار و مسلم بن عقیل لذا این شهر و استان از اهمیت بیشتری در کشور عراق برخوردار شده است.